Inspektorati Qendror Teknik


Kryeinspektori

Adrian Çela.

Ju ndodheni në faqen : Shërbimet - DIPIEKthehu prapa
Adresa

Rruga : M.Gjollesha ,
Nr : 56 , Tiranë.
Tel/Fax : +355/04 259 473 ,
+355/04 258 839.Shërbimet :


• Drejtoria e Inspektimit të Pajisjeve dhe Instalimeve Elektrike kryen këto shërbime :
1. Kontroll Teknik në përputhje me nenin 6 të ligjit 8734.
2. Trajtim dhe Ekspertiz përkatëse për aksidente elektrike (dëmtim shëndeti dhe jete si dhe shkatërimi i pronës publike dhe private për shkaqe elektrike).
3. Çertifikime për futjen në treg të pajisjeve nën presion, kaldajave , çisternave automobilistike, fuçitë deri në 1000 litra , bombola etj.
4. Kontrolli i tregut , vlerësimi i konformitetit për produkte elektroshtëpiake dhe standarteve që lidhen me direktivën LVD dhe EMC. 5. Kontrolli i sigurisë së ashensorëvenë në përputhje me vendimin e këshillit të Ministrave nr.91 , date.27/01/2009 dhe direktivën europiane të ashensorëve.
• Shërbime të tjera për të tretët
► Çertifikimi i personelit elektrik mbi shkallën e rrezikut elektrik gjatë punimeve.
► Miratimi i projekteve elektrike (Vlerësimi i konformitetit të projekteve elektrike lidhur me kërkesat thelbësore të sigurisë elektrike dhe standarte).
• Kërkesa për aktivitetin miratues

Dokumentat që paraqiten duhet të jenë të sistemuara në dosje,e cila duhet të përmbajë:
1. Kërkesë zyrtare drejtuar I.Q.T.-së për shërbimin që kërkohet (e miratimit të projektit) e cila duhet të përmbajë të dhënat kryesore të projektit, pikën e kontaktit,materialet që paraqet bashkë me projektin , dt.e paraqitjes, etj.

2. Formulari Shoqërues Deklarimi, me të dhënat për subjektin, objektin dhe për projektin i plotësuar për çdo të dhënë që kërkohet në formular.

3. Dy ekzemplare të projektit elektrik, një nga të cilat të jetë origjinale tjetra detyrimisht fotokopje e noterizuar.

4. Liçencën e projektuesit (fotokopje e noterizuar), të këtë dokumenta si person i rregjistruar në institucionet përkatëse ligjore (Gjykate,Tatimore, Vendore).

5. Për objektet e reja:

- Lidhja e objektit me infrastrukturen inxhinjerike (formulari 3/1).
- Leja e ndërtimit (formulari 4).
- Leja e sheshit të ndërtimit me plan vendosjen (formulari 2) të miratuara nga KRRT (fotokopje të noterizuara).

5/1. Për objektet egzistuese që kryhet rikonstruksion instalimesh ose shtesë fuqie:

- Fotokopje e noterizuar e hipotekimit të objektit.

5/2. Në rast se objekti është marrë me qira:

- Akt-Marrëveshja noteriale me pronarin ligjor të objektit ku të cilësohet e drejta për rikonstruksione instalimesh.

6. Në rast se për furnizim me energji elektrike të objektit ka kabinë elektrike murature jashtë objektit, ajo duhet të jetë e specifikuar të leja e ndërtimit dhe të sheshi i ndërtimit (nga KRRT). Kur kabina është brenda objektit duhet të paraqitet ajo në plan vendosjen e katit përdhe ( nuk pranohet në kuota nën nivelin e tokës ose -00 dhe në mjedise me rrezik zjarri, prezencë ujrash, e me rrugë vështirësisht të kalueshme). Në Gen-Plan kabina paraqitet me dimensionet e sajë dhe në raport me mjediset e tjera në kat e konfirmuar nga arkitekti. Po ashtu dhe çdo planimetri kati me mobilimin përkatës, të jetë e konfirmuar nga arkitekti.

7. Akt-Marrëveshje me pronarin ligjor të tokës, për shfrytëzimin e trasesë së linjës, kontrate qiraje etj (nëse ka projekt linjë elektrike).

8. Lista e dokumentave që përmban dosja.

- Kjo dosje dorëzohet në zyrën e protokollit të institucionit.
- Nënvizojmë: Institucioni nuk merr në shqyrtim projekte elektrike për objektet që janë të pa ligjshme.

• Kërkesa për miratim projekti

Projekti minimalisht duhet të kete në përmbajtje të tij elementet si më poshtë:
1. Projekti duhet të jetë estetikisht i lidhur. Në kapakun e tij duhet të ketë të përshkruar emërtimin e projektit (objektit), fuqinë e instaluar, vendndodhjen (adresën e saktë), porositësin (investitorin), projektuesin, muajin dhe vitin e përgatitjes së projektit.

2. Faqja e dytë emërtimi dhe numri i fletëve të projektit (përmbajtja e projektit).

3. Llogaritja e fuqisë së instaluar, të kërkuar, grafikun e ngarkesës 24 orëshe (percaktimi i fuqisë së pikut),listën e electromotorëve (fuqia e elektromotorit më të madh), cos Ø dhe llogaritje të tjera si seksioneve, rrymave, zgjedhja e aparateve e pajisjeve te vendosura në skemë.

4. Relacioni me të dhënat teknike shpjeguese (ose shënime teknike).

5. Shenjat konvencionale të përdorura në çdo faqe.

6. Gen-Plani i objektit dhe vendosja në të e pikës ku do të vijë tensioni dhe rrjeti elektrik ekzistues në afërsi të objektit (qëndra e ngarkesës elektrike).

7. Ç’do fletë të ketë emërtimin e saj, stampën ku të pershkruhet nr.fletës, shkalla e përdorur, porositësi, projektuesi, destinacioni, emërtimi i fletës, emërtimi i objektit.

8. Vendosja në planimetri e impiantit elektrik të ndriçimit, fuqisë etj.Seksionet e përcjellësve tubave izolues, nr dhe lloji i përcjellësve.

9. Skemat elektrike principiale të furnizimit të plotë duke filluar nga hyrja e tensionit deri tek konsumatori i fundit më të dhënat teknike (karakteristikat) e elementëve të skemës.

10. Për çdo objekt duhet të paraqitet dhe impianti i tokëzimit i plotë ,skematikisht, në plan, profil dhe me të gjitha elementët, detajet teknike, (përfshirë shkëputësin për matje) me dimensione, vlerat minimale të lejuara etj.

11. Çdo projekt kabine, duhet të ketë impjantin e plotë të tokëzimit me të gjitha detajet në plan dhe profil, vlerat e lejuara dhe përmasat e elementëve përbëres, përfshirë shkëputësin për matjen; të paraqiten dyert me detaje për ajrimin, me dimensionet distancat në plan dhe profil midis pajisjeve dhe me murret; vendosja e kabllove me llojin e tyre, seksionet dhe kanalet e kabllove me detaje.

12. Për objektet e larta dhe me rezikshmëri (ndërtesat mbi 5 kate, institucionet të rendësishme etj.) realizohet “mbrojtja nga shkarkimet atmosferike”, e plotë me shiritat bashkues, zbritjet, detajet e tjera dhe llogaritjet deri tek çadra e mbrojtjes, vlera e lejuar e rezistencës se tokëzimit.

13. Për linjat ajrore e kabllore: Projekti të ketë të gjitha elementet e trasesë së linjës në plan dhe ne profil nga topografi dhe vendosjen në to të gjithe elementet përbërës të linjës (shtyllat, tipi dhe gjatësit e tyre, gjatësit e kampatave, vendet ku kalon, shigjetat, kryqëzimet, rrugët ndryshme, kanalet etj).Të punohet me shabllone (i cili mer parasysh kushtet e linjës).

14. Projekti i kabinës elektrike të jetë i ndarë nga projekti elektrik i objektit. Në të duhet të paraqitet në gen-plan, vendi i kabinës në raport me objektet e tjera dhe me dimensionet reale me shkallë.

15. Për projektet e HEC-eve, TECE-ve, etj.(objekte prodhuese të energjisë elektrike), trajtohet në projekt impianti elektrik i objektit si konsumator(impianti elektrik i plotë i nevojave të brendëshme) ku përfshihen të gjitha kërkesat si më sipër, por që trajtohet me detaje pasi është pjesë e rëndesishme e projektit.Përveç kësaj projekti duhet të përmbaje edhe këto elemente shtesë të detyrueshme:

- Relacion teknik shpjegues ku të pershkruhen të gjitha karakteristikat teknike të elementeve përbërës të objektit.
- Harta e zonës ku ndodhet objekti dhe gjithë pjesët ku shtrihet aktiviteti i tij. Profili gjatësor me kuotat nga vepra e marrjes deri te turbinat.Gen-Plani i objektit.
- Skema elektrike primare (Generator- transformator dhe pajisjet e tjera të skemës)me karakteristikat teknike të elementeve të sajë përbërës.
- Mbrojtjet rele të përdorura, rregullatorët, sistemet e tjera automatik (Skemat sekondare).
- Imp. i tokëzimit. Tokëzimi mbrojtes i pjesëve metalike, shkarkusave, nga shkarkimet atmosferike, barazimi i potencialeve etj.dhe të gjithë elementet e mbrojtjes nga rreziku i rrymes elektrike.
- Projekti i plotë i linjës elektrike që lidh HEC-in me sistemin energjitik.
- Realizimi i hyrjes së linjës në N/stacionin elektrik ku do bëhet lidhja me sistemin.(bazamente, portale, çelsa, transf. matës, shkarkusa etj.)

16. Projektet të paraqiten në formatin minimal A3.

17. Shkrimet në projekt të jenë me shkrim teknik ose të shtypur.

18. Vizatimet të mos jenë me dorë të lire (viz. teknik) Rekomandohet të punohet me kompjuter (autokad).

19. Shënim: Projektuesi të jetë shprehur për “Normat e projektimit” ku është referuar për hartimin e projektit( në relacionin shoqërues, ose në fund të projektit).

Në mbështetje të ligjit nr. 9779, dt. 16.07.2007 “Për sigurinë e Përgjithëshme, Kërkesat Thelbësore dhe Vlerësimin e Konformitetit të Produkteve Joushqimore”, ligjit nr.9902,dt. 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e konsumatorit”, V.K.M. nr. 369, dt. 27.03.2008,”Per Miratimin e Rregullit Teknik Për Kërkesat Thelbësore dhe Vlerësimin e Konformitetit të Pajisjeve elektrike të Projektuara për përdorim brenda disa kufijve të tensionit udhëzojmë:

• Subjektet që prodhojnë ose importojnë pajisje elektrike dhe elektro-shtepiake dhe që produktin do ta hedhin në treg për përdorim direkt nga konsumatori, duhet të kenë dokumentacionin si me poshtë:

1. Deklaratën e konformitetit të produktit (një dokument i posaçëm me shkrim i lëshuar nga fabrikuesi ose përfaqësuesi i autorizuar i tij), sipas pikës nr.7 a) gërma b) nenpika c) dhe pika 8 gërmat a, b, c, d, e, f të VKM nr. 369, dt.27.3.2008.

2. Marka e konformitetit (CE) e produktit që përcaktohet në rregullat teknike, ose standartet përkatëse 9 pika nr. 7 e VKM. Nr.369.

3. Dosjen teknike e cila duhet të përmbajë minimalisht:

- Çertifikatën e origjinës së produktit
- Çertifikatat, raportet e provave laboratorike të kryera nga prodhuesi, organizëm çertifikues i akredituar, sipas (pikës nr 7, gërma b, nënpika v te VKM nr.369).
- Manuali i instalimit dhe i përdorimit në gjuhën shqipe (neni 12 i ligjit nr. 9902, dt. 17/04/2008). - Paralajmërime të dukshme, lehtësisht të kuptueshme në gjuhën shqipe për rreziqet që produkti mund të paraqesë (neni nr. 17 pika 1 germa i) e ligjit nr. 9779 dt. 16/07/2007.

Dosja teknike mbahet për një periudhe 10 vjeçare pas prodhimit të produktit të fundit. (neni 12 pika 5 e ligjit nr. 9779 dhe pika 7, gërma a) e VKM nr. 369.

4. Fabrikuesi ose importuesi, përfaqësuesi i autorizuar i tij të kenë shënuar emrin dhe adresën e kontaktit (në produkt, paketim ose dokument të vacantë, që shërben për verifikim të mëtejshëm) sipas nenit nr. 12 pika 6 e ligjit nr. 9779.

Të deklarojnë vendndodhjen e magazinimit të produktit me qëllim të monitorimit nga I.Q.T.-ja të produktit deri në plotësimin e kërkesave ligjore për hedhjen e tij në treg, neni 12, pika 6 e ligjit 9779.
Gjithë dokumentacioni për produktet që prodhohen në vend ose importohen futet në një dosje me listën e dokumentave të pajisjeve që futen në treg dhe rruhen për një periudhe 10 vjeçare dhe i paraqiten I.Q.T-së për vlerësimin e konformitetit.


Formularë :

Shkarko/Shiko Formularin nr.1 (Dokument PDF formati pdf)
Shkarko/Shiko Formularin nr.2 (Dokument PDF formati pdf)

Mbi fushat e shërbimit që kryen nga kjo Drejtori
- Klikoni Këtu për më shumë informacion.Menuja kryesore


Numri i Gjelbër
04 2 258539


Lidhje të dobishme :


Inspektorati Qendror Teknik © 2010 , Të gjithë të drejtat të rezervuara.