Inspektorati Qendror Teknik


Kryeinspektori

Adrian Çela.

Ju ndodheni në faqen : Fushat e Shërbimit - DLQKKthehu prapa
Adresa

Rruga : M.Gjollesha ,
Nr : 56 , Tiranë.
Tel/Fax : +355/04 259 473 ,
+355/04 258 839.Informacion DLQK :


• Misioni
D.L.Q.K. ka për mission prandalimin e futjes në treg të produkteve të naftës dhe gazit si dhe produkteve jo-ushqimore të cilat nuk plotesojnë standardet cilësore në përputhje me ligjet në fuqi, nëpërmjet mbikqyrjes së tregut dhe kryerjes së testimeve laboratorike të mostrave të ndryshme.
• Legjislacioni
♦ Veprimtaria e Sektorit të Laboratorit të kontrollit të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre, rregullohet nga:

1. Ligji nr. 9595, dt. 27/07/2006 “Për krijimin e Inspektoratit Qendror Teknik”
2. Ligji nr. 8450, dt. 24/02/1999 “Për Përpunimin, Transportimin dhe Tregtimin e Naftës, Gazit dhe Nënprodukteve te Tyre” , i ndryshuar.
3. V.K.M. nr. 646, dt. 12/12/2002 “Për miratimin e standardeve dhe te kushteve teknike të projektimit dhe zbatimit në fushat e industrisë dhe të energjetikës, të cilat marrin statusin “Rregulla teknike” të detyrueshme për zbatim”, ndryshuar me V.K.M. nr. 281, dt. 08/05/2003, V.K.M. nr. 15, dt 10/01/2007 dhe V.K.M. nr. 40, dt. 18/01/2008.
4. Urdhri i Ministrit nr. 166, dt. 01/07/2004 “Për kontrollin e cilësisë, mënyrën e marrjes së mostrës, sasinë e saj, pagesat dhe dokumentacionin përkatës, si dhe për kontrollin e respektimit të normave dhe kushteve teknike në instalimet e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”

♦ Veprimtaria e Sektorit të Laboratorit të Lëkurë-Tekstilit, (Industrisë së Lehtë jo-Ushqimore), rregullohet nga:

1. Ligji nr. 9595, dt. 27/07/2006 “Për krijimin e Inspektoratit Qendror Teknik”
2. V.K.M. nr. 807, dt. 06/12/2006 “Për ristrukturimin e Institutit të Studimeve dhe Projektimeve të Industrisë së Lehtë”
3. V.K.M. nr. 646, dt. 12/12/2002 “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe zbatimit në fushat e industrisë dhe të energjetikës, të cilat marrin statusin “Rregulla teknike” të detyrueshme për zbatim”
4. V.K.M. nr. 40, dt. 18/01/2008 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 646, date 12.12.2002 “Për miratimin e standardeve dhe të kushteve teknike të projektimit dhe zbatimit ne fushat e industrisë dhe energjetikës, të cilat marrin statusin “Rregulla teknike” të detyrueshme për zbatim”

♦ Për mbikqyrjen e tregut dhe mbrojtjen e konsumatorit, rregullohet nga:

1. Ligji nr. 9779, dt. 16/07/2007 “Për sigurinë e përgjithshme, kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve jo ushqimore”.
2. Ligji nr. 9902, dt. 17/04/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorit”
3. V.K.M. nr. 888, dt. 19/12/2007 “Për miratimin e rregullave teknike “Për përcaktimin e kërkesave thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të lodrave”.

Mbi shërbimet që kryen nga kjo Drejtori
- Klikoni Këtu për më shumë informacion.Menuja kryesore


Numri i Gjelbër
04 2 258539


Lidhje të dobishme :


Inspektorati Qendror Teknik © 2010 , Të gjithë të drejtat të rezervuara.