Inspektorati Qendror Teknik


Kryeinspektori

Adrian Çela.

Ju ndodheni në faqen : LegjislacioniKthehu prapa
Adresa

Rruga : M.Gjollesha ,
Nr : 56 , Tiranë.
Tel/Fax : +355/04 259 473 ,
+355/04 258 839.Legjislacioni mbi të cilat funksionon Inspektorati Qendror Teknik :LIGJI Nr. 9595 , datë 27.07.2007
Për krijimin e Inspektoriatit Qendror Teknik.
LIGJI Nr. 9779 , datë 16.07.2007
Për sigurinë e përgjithshme , kërkesat thelbësore dhe vlerësimin e konformitetit të produkteve joushqimore.
LIGJI Nr. 8739 , datë 12.02.2001
Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve nën presion.
LIGJI Nr. 8450 , datë 24.02.1999
Për Përpunimin , për Transportin dhe Tregtimin e Naftës, të Gazit dhe Nënprodukteve të tyre.
LIGJI Nr. 8734 , datë 01.02.2001
Për garantimin e sigurisë së punës të pajisjeve dhe të instalimeve elektrike.
VKM Nr. 73 , datё 28.01.2008
Pёr miratimin e rregullave teknike dhe vlerёsimin e konformitetit tё pajisjeve nёn presion.
VKM Nr. 807 , datё 19.12.2007
Ristrukturimin e Institutit të Studimeve dhe Projektimeve të Industrisë së Lehtë.
VKM Nr. 888 , datё 19.12.2007
Për miratimin e rregullave Teknike për përcaktimin e kërkesave Thelbësore dhe Vlerësimin e Konformitetit të Lodrave.
VKM Nr. 9298 , viti 2004 Koncesioni Porto Romano
Për ratifikimin e “Marrëveshjes së koncesionit” , të firmës “BOT” (Ndërtim , shfrytëzim , transferim ) , për ndërtimin dhe shfrytëzimin e pontilit të Naftës , Gazit dhe Nënprodukteve të tyre në zonën bregdetare të Porto Romanos , Durrës.


Menuja kryesore

Numri i Gjelbër
04 2 258539Inspektorati Qendror Teknik © 2010 , Të gjithë të drejtat të rezervuara.